We willen een school zijn waar elk kind zich naar eigen kunnen maximaal kan ontwikkelen. 
Deze ontwikkeling bestaat uit de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, de wereldoriënterende ontwikkeling, de sportieve/ fysieke ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling 
Een kind komt pas tot bloeiende ontwikkeling wanneer het zich goed voelt. Een goede sociaalemotionele ontwikkeling is hierbij van groot belang. 
We besteden daarom vanaf het moment dat kinderen op onze school starten veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. We doen dit structureel via een vaste aanpak maar gebruiken 
uiteraard ook de incidentmethode om kansen op een rijke leerervaring te benutten. Hiermee bedoelen we dat we inspelen op situaties die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. 
Ons cognitieve onderwijs kenmerkt zich daarom door sterke instructie volgens het interactief gedifferentieerd directe instructiemodel met een passende zelfstandige verwerking voor elke leerling. 
We passen dit bij alle basisvakken toe. We werken met een leerstofjaarklassensysteem waarbij we binnen elke jaargroep de basisvakken rekenen, lezen en taal op drie niveaus aanbieden. 
We geven opbrengstgericht werken vorm door te werken met groepsplannen. Op deze manier bieden we elk kind passende instructie en krijgt het de zelfstandige verwerking welke past bij de behoefte van het kind. 
We bieden dus ondersteuning waar het moet, en laten kinderen zelfstandig waar het kan. In de groepen 1 en 2 werken we thematisch. 
Binnen de thema’s komen voorbereidende reken- en taalactiviteiten aan bod. Binnen de groepen 3 tot en met 8 werken we met afzonderlijke lesmethoden voor de verschillende vakken.
We willen de kinderen voorbereiden op een leven in een ingewikkelde maatschappij. Het is dus van groot belang dat kinderen zich goed oriënteren op de wereld. 
We geven dit in de onderbouw vorm door ontwikkelingsgericht  te werken. In de hogere groepen hanteren we methoden voor geschiedenis/ maatschappijleer/ actief burgerschap, aardrijkskunde, natuur/techniek en verkeer. 
Waar mogelijk zoeken we naar situaties waarbij kinderen vanuit directe ervaring kunnen leren. De sportief/ fysieke ontwikkeling van de kinderen bevorderen we door de kinderen in de groepen 1 en 2 door spel en 
gymlessen te leren bewegen. In deze jaren wordt er dagelijks tijd besteed aan bewegen. In de groepen 3 tot en met 8 worden elke week twee gymlessen gegeven. We hanteren hierbij een schoolbreed programma 
dat aandacht aan alle facetten besteedt. De creatieve ontwikkeling van de kinderen geven wij vorm door lessen in tekenen, handvaardigheid, verhalen schrijven, drama en muziek. 
De lessen hebben enerzijds een wekelijks repeterend karakter. Anderzijds zijn er ook projecten waarbij kinderen voorstellingen bezoeken of uitvoeringen instuderen en opvoeren. 
De muzieklessen worden verzorgd door een vakdocent muziek.
Dit alles 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze is te vinden onder het item Onze School.