Schoolvisie:

We willen een school zijn waarelk kind zich naar eigen kunnen maximaal kan ontwikkelen.We bieden ondersteuning waar het moet, en laten kinderen zelfstandig waar het kan. We biedenruimte in tijd, voor aandacht en voor groei.Groei in kennis, leervormen en in sociaal-emotionele ontwikkeling.

Visie op leiderschap:

Dat ik met het einddoel voor ogen mijn eigen keuzes durf te maken,

Dat deze keuzes goed zijn voor mezelf en een ander,

Dat we samen werken, groeien en trots zijn!

Inleiding

We vinden het belangrijk om met en niet alleen over de kinderen te praten. Een van onze ambities is de kinderen een duidelijke stem te geven. Een van de pijlers van het hebben van een stem is het leerlinglighthouseteam.

Het leerlinglighthouseteam.

We hebben het leerlinglighthouseteam omdat we willen dat:

 • De leerlingen vanuit de 7 gewoontes een voorbeeld kunnen zijn voor andere kinderen.

 • De leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, dat ze weten dat ze mee mogen denken.

 • De leerlingen inbreng hebben in het organiseren van verschillende schoolse activiteiten, zoals de Leader in me-dagen.

 • Kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen kunnen maken.

 • De betrokkenheid met school van leerlingen wordt bevorderd.

 • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd.

 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school krijgen.

 • We samen met kinderen de kwaliteit van de schoolorganisatie kunnen bevorderen.

 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

 • Actief burgerschap wordt bevorderd.

De organisatie

In de eerste week van het schooljaar wordt er informatie gegeven over hetleerlinglighthouseteam in de groepen 5 t/m 8. Ook wordt er uitleg gegeven over hoe je in het leerlinglighthouseteam kunt komen. Kinderen die belangstelling hebben nemen een aanmeldformulier mee om het thuis ook goed te overleggen met ouders. Na de aanmelding vindt er een selectie plaats en worden kinderen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatiecommissie bestaat uit 2 leerkrachten en 2 oud-leden van het leerlinglighthouseteam/ leerlingenraad. Op dezelfde dag van de gesprekken wordt bekend wie er in het leerlinglighthouseteam komen.

In de eerstvolgende vergadering worden de rollen verdeeld en een Mission Statement opgesteld (ook op basis van hun persoonlijke leerdoelen). Er worden foto’s gemaakt en gevraagd een stuk op te stellen voor de website/ nieuwsbrief. Het leerlinglighthouseteam gaat in die weken daarna de groepen langs met hun Missionstatement en om verder uitleg te geven over de doelen en werkzaamheden. In de periode daarna worden de Big Rocks vastgesteld en begonnen met de voorbereidingen van de eerste Leader in me-dag.

De vergaderingen worden ieder schooljaar van tevoren ingepland.

Onderwerpen

Onderwerpen kunnen op verschillende manieren aan de orde komen. Enkele voorbeelden:

 • Hetleerlinglighthouseteamhangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.

 • Hetleerlinglighthouseteamneemt ideeën mee vanuit de klas.

 • Leden van hetleerlinglighthouseteamworden aangesproken.

 • Het lighthouseteam kan punten inbrengen.

 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.

 • Leden komen zelf met ideeën.

 • Punten vanuit hetleerlinglighthouseteamkunnen meegenomen worden naar het lighthouseteam, het team, de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Mission Statement maken voor Leerling Lighthouse Team en zichtbaar maken in school, ronde langs groepen, poster maken voor bord.

·Doelen Leerling Lighthouse Team als geheel en het persoonlijke leerdoel als lid vaststellen.

·Big Rocks vaststellen voor komend schooljaar.

 • Voorbereiding Leiderschapsdag

 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.

 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.

 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.

 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Voor aanvang van de vergadering maken de voorzitter, de secretaris en de notulant de agenda voor de vergadering.