School 

 

Basisschool Willibrordus vormt samen met basisschool Bernardus onderwijsgemeenschap het Web. 

 

Elke school werkt volgens haar eigen visie aan de gedeelde misie:

We bieden onderwijs dat de kinderen van Deurningen, Saasveld en omgeving voorbereiden zal op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Om daarin te slagen is het van belang dat kinderen een stevige inhoudelijke basis mee krijgen. Daarnaast moeten ze kunnen samenwerken, kritisch en creatief denken, planmatig werken en effectief communiceren.

Basisschool Willibrordus doet dat volgens onze visie:

We willen een school zijn waar elk kind zich naar eigen kunnen maximaal kan ontwikkelen. We bieden ondersteuning waar het moet en laten kinderen zelfstandig waar het kan. We bieden ruimte in tijd en ruimte voor aandacht en groei. Groei in leervormen, in kennisontwikkeling en in sociaal - emotionele ontwikkeling.

We willen dat elk kind zich naar eigen kunnen maximaal kan ontwikkelen. Dit kan alleen als een kind zich fijn en veilig voelt. Een sterk pedagogisch klimaat is voor ons daarom ook voorwaardelijk. In onze schoolorganisatie zijn we steeds op zoek naar werkwijzen die ons in staat stellen kinderen op passend niveau instructie te geven. In grote groepen werken we daarom, waar mogelijk, met dubbelleerkrachten. 

Een kind kan zich alleen naar eigen kunnen maximaal ontwikkelen met passend onderwijsaanbod.

We stellen het onderwijsaanbod in groepsplannen passend bij het niveau van de leerlingen samen. Op die manier kunnen we de optimale aandacht op het goede moment op de beste manier voor elk kind bieden. Het werken met de groepsplannen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele onderwijsteam (directie, ib-ers en leerkrachten). 

In de ochtenden besteden we de meeste lestijd aan de basisvakken rekenen, lezen en taal. De wereld oriënterende, creatieve, en gymlessen geven we in de middag. We zoeken voor elk kind naar kansen om zijn of haar talent te benutten.

We passen moderne middelen zoals digitale schoolborden, laptops, tablets en ipads toe in ons dagelijks onderwijs. 

We zijn blijvend in ontwikkeling en zoeken de samenwerking met ouders om ons onderwijs steeds te verbeteren. Wij de samenwerkende driehoek, ouders-leerling-school, is voor ons essentieel. Om ervoor te zorgen dat iedereen steeds goed op de hoogte is van de ontwikkeling van onze kinderen en de school hanteren we onder andere het onderwijskundig deel van het ouderportaal, kennismakingsgesprekken, kindgesprekken, inloopspreekuren, tien-minutenavonden, ronde tafelgesprekken, de leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad.

Op onze school werken we met ons onderwijsteam (directie, ib-ers en leerkrachten) aan onze onderwijs- en schoolontwikkeling. In de periode 2015-2019 richten we ons voornamelijk op het eigenaarschap van kinderen voor hun eigen ontwikkeling en verdere digitalisering van ons onderwijs. De combinatie van deze twee ontwikkelrichtingen zal de kinderen goed voorbereiden op het leven en werken in de 21e eeuw.

Jasper Diele, directeur onderwijsgemeenschap Het WeB

Gerben Ottink, locatieleider bs Willibrordus