De Ouderraad binnen de Bassischool Willibrordus te Deurningen.
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op de Willibrordus gevierd worden. Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheert door de penningmeester van de ouderraad. De ouderraad is budgetverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR) en de schoolleiding van de Willibrordus. Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie die elk jaar het kasboek controleert.
Wat doet de ouderraad?
1. Het meepraten en meedenken over hoofdpunten van het beleid voor wat betreft de ouders.
2. Het ondersteunen van de leerkrachten bij activiteiten.
3. Initiatieven, verlangens en wensen vanuit de ouders binnen de schoolsituatie bespreekbaar maken. Hoe gaat de ouderraad te werk? De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze vormen samen het bestuur van de ouderraad. Daarnaast kent de ouderraad overige leden die net als het bestuur deelnemen aan de vergaderingen. De ouderraad vergadert gemiddeld acht keer per jaar, deze vergaderingen zijn terug te vinden in de jaarkalender. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten voor de komende periode besproken om vast te stellen waar hulp gewenst is.
Verder heeft iedere groep een zogenaamde groepsouder die extra zorg voor die groep heeft. Wie dat zijn wordt na de eerste vergadering aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
Aan het begin van het schooljaar wordt het programma en de begroting vastgesteld en naar aanleiding daarvan de ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage worden diverse activiteiten bekostigd.
De ouderraad int de ouderbijdrage. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders dus ook u. Om goed te kunnen blijven functioneren zijn ideeën, op- of aanmerkingen altijd welkom. Ouderbijdrage Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, de sportdag en dergelijke niet doorgaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt per jaar vastgesteld door de ouderraad. Aangezien de verantwoordelijkheid van de ouderbijdrage bij de ouderraad ligt, geven zij de ouders rond de herfstvakantie de gelegenheid om de uitgaven in te zien. Nieuwe leden gezocht!! Veel leden zijn jaren achtereen lid van de ouderraad en moeten vertrekken vanwege het feit dat de kinderen de school verlaten en daarmee de verbinding met de school verdwijnt. De ouderraad is daarom ieder jaar op zoek naar nieuwe leden. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de ouderraad dan horen wij dit graag.
Meldt u dan aan via or.willibrordus@konot.nl.
Ook kunt u een van de huidige leden aanspreken. Kijk hiervoor op de site van de Willibrordus Deurningen onder het kopje “Ouderraad”. Mocht u punten willen inbrengen voor een van de vergaderingen dan kan dit natuurlijk ook via bovenstaand e-mailadres.

Leden
Voorzitter: Wendy Kleinsmann
Penningmeester:  Elles Oude Smeijers
Leden: Wendy Legtenberg, Elles Oude Smeijers, Ellen, Niek Leus, Miriam Scholten, Wendy Kleinsman, 
Desiree Kosters,Debbie Kosters, Kim Voerman, Leonie Maathuis, Moniqur Groothuis en Loeske Mulder.
groep
leerkracht
klassenouder
0/1
Judith Goorhuis/Lisanne Wolbert
Leonie Maathuis
2
Iris Hassink
Loeske Mulder
3
Brigitte Hilgerink /Carlien van Elbrug
Elles Oude Smeijers/Monique Groothuis
4
Karen Simon/Veronique Kristens
Kim Voerman/Niek Leus
5
Hetty de Winder/Arjen hardiek
Wendy legtenberg
6
Myrthe Spanjaard
Debbie Kosters
7
Karen Ten Hage/Gerben Ottink
Elles Oude Smeijers/ Desiree Kosters
8
Marbeth Heitbaum/Aafje Kistemaker
Miriam Scholten
 

U kunt de ouderraad bereiken via email: 
or.willibrordus@konot.nl